Krispy Kreme CSR

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทาง Krispy Kreme Thailand ได้มีโอกาสไปแจกจ่ายความสุขให้น้องๆ ที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมป์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ก่อนที่จะเข้าสู่ปีที่ 78 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

IMG_4951re IMG_4918re IMG_4950re