นโยบายการสนับสนุนแอปพลิเคชัน (Support Policy for Application)

1. หลักการและเหตุผล

แอปพลิเคชัน Krispy Kreme Rewards จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความภักดีแก่กลุ่มเป้าหมาย(Loyalty Programs) ผ่านการสะสมคะแนนที่ได้จากการซื้อสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลตอบแทนความภักดีในรูปแบบของรางวัลหรือสิทธิพิเศษต่างๆ

2. สถานภาพขององค์กรที่จัดเก็บข้อมูล

บริษัท เคดีเอ็น จำกัด ภายใต้แบรนด์ Krispy Kreme เป็นองค์กรเอกชน จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเป็นร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมอบ จำหน่ายโดนัท เบเกอร์รี่ และเครื่องดื่ม

3. ช่องทางการเก็บรวบรวม

ข้อมูลของลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Krispy Kreme Rewards

4. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

เพื่อทราบความต้องการของลูกค้าในการซื้อสินค้าและบริการผ่านปริมาณการซื้อซ้ำ และเพื่อทราบจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ในการคิดค้นโปรโมชั่นของฝ่ายการตลาดในลำดับต่อไป

5. มาตราการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดของแอปพลิเคชัน ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และติดต่อทีมงานได้ตามช่องทางดังกล่าวนี้

Facebook Fanpage: Krispy Kreme Thailand

โทรศัพท์: 02 402 4545

Email: marketingcrm@KFD.CO.TH