ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท

เงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท เคดีเอ็น จำกัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มคริสปี้ครีม (“ผู้ใช้บริการ หรือ ท่าน”) อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงสำหรับการใช้บริการแอปพลิเคชันของบริษัท เพื่อผู้ใช้บริการสามารถสะสมแต้มผ่านบัตรบริษัท หรือแพลตฟอร์มของบริษัท รวมถึงช่องทางอย่างอื่นซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามที่บริษัทกำหนด โดยเงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์ของบริษัทอาจมีลักษณะกระทบสิทธิของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการควรอ่านและทําความเข้าใจอย่างละเอียด โดยรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขมีดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดทั่วไป

            1.1 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท (“ข้อตกลง”) อย่างละเอียดก่อนการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการเข้าถึง การสมัครบัญชีผู้ใช้บริการ การสั่งซื้อสินค้า หรือใช้บริการในรูปแบบอื่นๆ บนแพลตฟอร์มของบริษัท

            1.2 การที่ผู้ใช้บริการได้ทำการเข้าถึง สมัครบัญชีผู้ใช้บริการ สั่งซื้อสินค้า หรือใช้บริการในรูปแบบอื่นๆ บนแพลตฟอร์มของบริษัทนั้น ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว และยินยอมตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ โปรดอย่าใช้หรือใช้งานบริการของบริษัทต่อไป

            1.3 บริษัทอาจทำการแก้ไขเงื่อนไขในข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขนั้นจะมีผลใช้บังคับทันทีเมื่อเงื่อนไขนั้นถูกโพสต์ลงบนแพลตฟอร์มของบริษัท ด้วยเหตุนี้ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบเงื่อนไขในข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอ การใช้บริการของบริษัทต่อไปหลังจากการแก้ไขใดๆ ไม่ว่าท่านจะได้ตรวจสอบหรือไม่ก็ตาม ถือว่าท่านได้ตกลงที่จะผูกพันตามการแก้ไขดังกล่าว

            1.4 เมื่อมีการแก้ไขเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการย่อมไม่มีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อ ขอคืนสินค้า หรือขอคืนเงิน ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

            1.5 ในกรณีที่ท่านทำผิดเงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงนี้ บริษัทมีสิทธิ (แต่ไม่เป็นการบังคับที่จะปฏิเสธการดำเนินการของบริษัท ตลอดจนมีสิทธิที่จะระงับ จำกัด หรือบล็อค การเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้ นอกจากสิทธิดังกล่าว บริษัทยังคงมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือการเยียวยาจากท่าน ตามกฎหมายที่ใช้บังคับได้

            1.6 ในกรณีที่เงื่อนไขการใช้บริการนี้และเงื่อนไขการใช้บริการอื่นใด ที่ปรากฏในแพลตฟอร์มของบริษัท ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ใช้บังคับตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ อย่างไรก็ตาม หากท่านเชื่อมต่อจากแพลตฟอร์มของบริษัทไปยังไซต์อื่นของบุคคลภายนอก ท่านอาจจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการตามที่ระบุในไซต์ดังกล่าว ซึ่งเงื่อนไขการใช้บริการของไซต์นั้นจะมีผลใช้บังคับกับการใช้ไซต์ดังกล่าวของท่าน

 

         2. คุณสมบัติในการใช้ การลงทะเบียน และบัญชี

แพลตฟอร์มนี้มีเพื่อการใช้งานโดยผู้ใช้บริการที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป หากท่านมีอายุต่ำกว่านี้ ท่านควรจะตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ความดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านตามกฎหมาย และให้แน่ใจว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านเข้าใจเงื่อนไขดังกล่าวด้วย

 

            3. ลิขสิทธิ์ การอนุญาต และข้อจำกัดต่าง ๆ

3.1 เว้นแต่จะระบุเป็นประการอื่น แพลตฟอร์มและเนื้อหาและสื่ออื่นใดทั้งปวงในแพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โลโก้บริษัท การออกแบบต่างๆ ข้อความ กราฟฟิก ภาพ ข้อมูล ข้อมูลดิบ ซอฟท์แวร์ ไฟล์เสียง ไฟล์อื่นๆ และการเลือกและการจัดวางสิ่งต่างๆ ดังกล่าว (รวมเรียกว่า “สื่อในแพลตฟอร์ม”) เป็นทรัพย์สินในกรรมสิทธิ์ของบริษัท หรือผู้ให้อนุญาตของบริษัท และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและสากล

3.2 บริษัท และผู้อนุญาตของบริษัท อนุญาตให้ท่านดาวน์โหลด เข้าถึง และใช้แพลตฟอร์ม เพื่อใช้บริการ โดยเป็นการอนุญาตแบบจำกัด ชนิดที่ไม่เฉพาะเจาะจงหรือไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถโอนได้ และสามารถเพิกถอนได้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ สิทธิทั้งหมดที่มิได้มอบให้แก่ท่านไว้อย่างชัดแจ้งจะสงวนไว้สำหรับบริษัทและผู้อนุญาตของบริษัทเท่านั้น

3.3 ท่านจะต้องไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

4. คำรับรอง รับประกัน และข้อผูกพัน

ในการใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม ท่านได้รับรอง รับประกัน และผูกพันว่า

4.1 ท่านมีความสามารถตามกฎหมายในการเข้าทำข้อตกลงนี้ หรือได้รับอนุญาตหรือได้ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเข้าทำข้อตกลงนี้ได้แล้ว

4.2 ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทตามที่ต้องสำหรับเพื่อให้บริการในแพลตฟอร์มนั้น มีความถูกต้องแม่นยำ ไม่ทำให้เข้าใจผิด เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ และรับประกันว่าจะรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลและทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และแจ้งให้บริษัททราบภายในเวลาอันสมควร หากมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ ไม่ทำให้เข้าใจผิด เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ตลอดเวลาที่ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับ ท่านตกลงว่าบริษัทจะยึดถือว่าข้อมูลที่ท่านให้ถูกต้อง แม่นยำ ไม่ทำให้เข้าใจผิด เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ ท่านรับทราบว่าหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง ไม่แม่นยำ ทำให้เข้าใจผิด ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สมบูรณ์ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตาม บริษัทมีสิทธิ (แต่ไม่เป็นข้อผูกมัด) ในการบอกเลิกข้อตกลงและการใช้บริการของท่านได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวแต่อย่างใด

            4.3 ท่านจะให้ข้อมูลใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น เอกสาร ใบอนุญาต การอนุญาต หรือการอนุมัติที่บริษัทร้องขอหรือต้องจัดให้มีตามความเหมาะสมเพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่าน

            4.4 ท่านจะต้องเก็บรหัสผ่านบัญชี หรือข้อมูลยืนยันตัวตน ที่สามารถใช้เข้าถึงบริการของบริษัทไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ

            4.5 ท่านจะต้องไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ข้อมูลยืนยันตัวตน หรือสถานะผู้ใช้บริการของท่าน และท่านจะต้องไม่มอบหมาย หรือโอนบัญชีผู้ใช้ให้กับผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่น

4.6 ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบทันที เมื่อมีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยเกิดขึ้น

            4.7 ตลอดเวลาที่ท่านใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม ท่านตกลงผูกพันตามกฎหมายที่มีผลใช้บังคับได้กับท่านในการใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม

            4.8 ท่านจะต้องไม่พยายามรบกวนการทำงานของบริการและ/หรือแพลตฟอร์ม หรือทำให้บริการและ/หรือแพลตฟอร์มแย่ลง หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อบริการและ/หรือแพลตฟอร์มไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และจะไม่กระทำการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(ก) การส่งสแปมหรือส่งข้อความซ้ำ ๆ หรือ ข้อความอันไม่พึงประสงค์ 

(ข) การส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาที่เป็นการละเมิด ลามกอนาจาร ข่มขู่ ใส่ร้าย หรือเนื้อหาอื่นใดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสื่อที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม 

(ค) การส่งสื่อที่มีซอฟต์แวร์ไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวแทน หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย 

(ง) แทรกแซงหรือขัดขวางความสมบูรณ์หรือประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น 

(จ) พยายามเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ ระบบ หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต 

(ฉ) การแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือบิดเบือนความจริงว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ 

(ช) มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่น่าไว้วางใจต่อบริษัท 

(ซ) การหลีกเลี่ยงการใช้งานที่เหมาะสมของแพลตฟอร์มและเครือข่ายที่บริการดำเนินการอยู่ และ 

(ฌ) การใช้โปรแกรมหรือสคริปต์แบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสไปเดอร์เว็บ โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บ เว็บหุ่นยนต์ Web ants ตัวทำดัชนีเว็บ บอต ไวรัสหรือเวิร์ม หรือโปรแกรมใด ๆ ที่อาจส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายรายการต่อวินาที เพื่อเป็นภาระหรือขัดขวางการดำเนินการและ/หรือประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มอย่างไม่เหมาะสม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงโครงสร้างการนำทางหรือการนำเสนอของแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาของแพลตฟอร์ม

            4.9 ท่านยินยอมว่าการบริการจะให้บริการโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความพยายามที่สมเหตุสมผล

            4.10 ท่านยินยอมว่าการใช้บริการของท่าน จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

            4.11 ท่านยินยอมว่า บริษัท อาจพิจารณาระงับการใช้บัญชีของคุณชั่วคราว หากท่านไม่ได้ทำธุรกรรมใด ๆ เป็นระยะเวลา ปี นับจากวันสุดท้ายของการทำธุรกรรม และ บริษัท อาจปิดใช้งานหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของท่านก็ได้ ด้วยดุลพินิจของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียว และ

4.12 ท่านยินยอมและให้ถือว่าท่านจะรับผิดชอบและรับผิดในบรรดาความเสียหาย ความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นแก่ท่าน แก่บริษัท หรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อตกลงนี้

 

5. ความเข้ากันได้

รุ่นหรือเวอร์ชั่นของเราท์เตอร์ เบราว์เซอร์ และอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน อาจมีเฟิร์มแวร์หรือการตั้งค่าที่อาจไม่สามารถเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม ในระหว่างที่บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์ม และ/หรือซอฟต์แวร์ เพื่อที่จะรองรับการใช้งานในทุกอุปกรณ์และรุ่นที่ใช้กันโดยทั่วไปในท้องตลาด รวมถึงเบราว์เซอร์ที่มักจะถูกใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่บริษัทไม่สามารถรับประกันความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม ต่ออุปกรณ์มือถือรุ่นหนึ่งรุ่นใด หรือฮาร์ดแวร์ใดเป็นการเฉพาะเจาะจงได้

 

            6. การเป็นเจ้าของบัตรคริสปี้ครีม รีวอร์ด 

            ท่านสามารถเป็นเจ้าของบัตรคริสปี้ครีม รีวอร์ด ได้ง่ายๆ เพียงซื้อ บัตรคริสปี้ครีม ออริจินอล การ์ด” (Krispy Kreme Original Card) พร้อมชำระค่าบัตรขั้นต่ำมูลค่า 300 บาท สำหรับสมัครในครั้งแรก ในครั้งต่อไปสามารถเติมเงินขั้นต่ำ 100 บาทได้ที่สาขาที่ร่วมรายการซึ่งท่านสามารถสมัครบัตรคริสปี้ครีม ออริจินอล การ์ด ได้ทั้งในรูปแบบดิจิทัล โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “Krispy Kreme Thailand” และเมื่อผู้ใช้บริการมีการเติมเงินในบัตรคริสปี้ครีม ออริจินอล การ์ด มากกว่า 7,500 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปีปฏิทิน  สถานะบัตรจะถูกปรับจากบัตรคริสปี้ครีม ออริจินอล การ์ด เป็น คริสปี้ครีม ออริจินอล โกล์ด การ์ด โดยอัตโนมัติ

คำว่า "บัตรบริษัท" หมายถึง บัตรบริษัทที่ถูกเปิดใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น โดยท่านจำเป็นต้องทำการ "การเปิดใช้งานบัตร" หมายความว่า ท่านต้องเติมเงินขั้นต่ำ 300 บาทลงในบัตรบริษัท ของท่านในครั้งแรก และ คำว่า "บัตรบริษัทที่ลงทะเบียนแล้ว" หมายถึงบัตรบริษัทที่ได้รับการเปิดใช้งานในประเทศไทย และลงทะเบียนไว้แล้วที่บัญชีบัตรบริษัทของท่าน ท่านสามารถลงทะเบียนบัตรบริษัทใดก็ได้ที่เปิดใช้งานแล้วในประเทศไทยกับบัญชีของท่านที่ แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ Krispy Kreme Thailand

การลงทะเบียนอาจกำหนดให้ท่านระบุข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ โดยใช้แบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งรวมถึง ชื่อผู้ใช้ (ที่อยู่อีเมล) รหัสผ่าน หมายเลขบัตรคริส ปี้ครีม และรหัส PIN ของบัตร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลทางการตลาดที่สนใจ (ตัวเลือก) 

ทั้งนี้ บัญชีผู้ใช้งานหนึ่ง (1) บัญชี สามารถเปิดใช้งานบัตรบริษัท เพื่อเข้าร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ Krispy Kreme Thailand ได้สูงสุด หมายเลขบัตรหรือสามารถถือบัตรได้สูงสุด 2 ใบ โดยมีเงื่อนไขว่าท่านอาจมีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงหนึ่ง (1) บัญชี ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้นี้เท่านั้น 

            โปรดรับทราบว่า บริษัทเป็นผู้ออกบัตรบริษัทให้แก่ท่าน ท่านสามารถเติมมูลค่าเงินในบัตรบริษัทของท่านเพื่อซื้อสินค้าในอนาคตจากร้านบริษัทที่เข้าร่วมรายการในประเทศไทย โดยบัตรบริษัทจะถูกใช้เสมือนเงินสด และไม่สามารถขอคืนเงินจากบัตรบริษัทได้ เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้ 

            หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายดูแลลูกค้า ได้ที่เบอร์โทร        02-402-4545 

 

            7. ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

            บริษัท และผู้อนุญาตจะถือความเป็นเจ้าของในสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของแพลตฟอร์ม การให้บริการ และคำแนะนำอื่นๆ 

            ไอเดีย คำร้องขอให้ปรับปรุง ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านหรือฝ่ายอื่นใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการและ/หรือแพลตฟอร์ม เป็นผู้ให้ไว้ ข้อตกลงการให้บริการนั้น ไม่ถือเป็นสัญญาซื้อขายและจะไม่ถ่ายโอนสิทธิในความเป็นเจ้าของใด ๆ อันเกี่ยวกับบริการและ/หรือแพลตฟอร์ม หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ที่บริษัทหรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของ ชื่อของบริษัท โลโก้ของบริษัท  บริการ แพลตฟอร์ม และชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม เครื่องหมายการค้าของบริษัท หรือบุคคลที่สาม และจะไม่มีการให้สิทธิหรือให้อนุญาตในการใช้สิ่งเหล่านี้ 

            เพื่อให้ปราศจากความสงสัยคำว่า “แพลตฟอร์ม” ให้หมายรวมถึง ส่วนประกอบ กระบวนการทำ ลักษณะดีไซน์ด้วย

            

         8. ข้อปฏิเสธความรับผิดของสื่อและข้อมูลบนแพลตฟอร์ม

สื่อและข้อมูลบนแพลตฟอร์มอาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือสะกดคำผิด นอกจากนี้ สื่อ ข้อมูล และบริการบนแพลตฟอร์มเป็นลักษณะ “ตามสภาพ” โดยไม่มีเงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกำหนดลักษณะอื่นใด ดังนั้น บริษัท ปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยาย หรือสภาพความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยปริยาย คุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือความต้องการในการใช้งานเฉพาะ ความถูกต้อง กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อันเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม และข้อมูล เนื้อหา และสื่อที่อยู่บนแพลตฟอร์ม หรือการใช้แพลตฟอร์มจะไม่เกิดการหยุดชะงัก หรือการใช้แพลตฟอร์มจะเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับผู้ใช้บริการ หรือการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการอันเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มจะสำเร็จ ถูกต้อง หรือส่งอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ข้อปฏิเสธดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้

 

9. การเชื่อมโยง (Link)

            บริษัทไม่มีการกล่าวอ้างหรือรับรอง รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ เนื้อหา ลักษณะหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เข้าถึงได้โดยผ่านไฮเปอร์ลิงค์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมกับแพลตฟอร์มของบริษัท ไซต์ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทและบริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่มีอยู่ หรือเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมต่อ หรือลิงค์ใดๆที่อยู่ในไซต์ที่เชื่อมต่ออีกทีหนึ่ง หรือการให้ความเห็น เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงไซต์ดังกล่าว บริษัท และผู้ใช้ของบริษัท อาจจัดให้มีลิงค์เหล่านี้เพื่อความสะดวกของท่าน แต่การมีลิงค์ใดๆไว้ไม่ถือว่าบริษัทมีความสัมพันธ์ สนับสนุน หรือยอมรับไซต์ใดๆ หรือข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในไซต์ดังกล่าว ดังนั้น เมื่อท่านเข้าชมไซต์อื่นผ่านลิงค์หรือเนื้อหาข้างใน ท่านควรเข้าใจว่าเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทไม่มีผลบังคับกับไซต์ดังกล่าว และเงื่อนไขการใช้บริการของไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวจะมีผลบังคับแทน ดังนั้น ท่านควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้บริการที่ใช้บังคับ รวมถึงการปฏิบัติด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลของไซต์ใดๆที่ท่านเชื่อมโยงไปจากแพลตฟอร์มของบริษัท

            10. เนื้อหาของบุคคลภายนอก

            บริษัท อาจจัดให้มีเนื้อหาของบุคคลภายนอกในแพลตฟอร์มของบริษัท และลิงค์ไปเว็บเพจและเนื้อหาของบุคคลภายนอก (รวมเรียกว่า “เนื้อหาของบุคคลภายนอก”) เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจในข้อมูลนี้ บริษัทไม่ควบคุม สนับสนุน หรือรับรองเนื้อหาของบุคคลภายนอกใดๆ และไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนของเนื้อหาดังกล่าว ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัท ไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดในลักษณะใดก็ตามสำหรับเนื้อหาของบุคคลภายนอก และไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือตรวจสอบเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านตกลงใช้เนื้อหาของบุคคลภายนอกในไซต์ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง

            11. การโฆษณาและการสนับสนุนการขาย ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

         บริษัทอาจแสดงโฆษณาและการสนับสนุนการขายจากบุคคลภายนอกในแพลตฟอร์ม หรืออาจให้ข้อมูลโดยประการอื่นเกี่ยวกับลิงค์ที่เชื่อมไปยังผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก การซื้อขายและติดต่อทางธุรกิจของท่านกับบุคคลภายนอก หรือการเข้าร่วมการสนับสนุนการขายของบุคคลภายนอกดังกล่าว และข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับประกัน หรือการรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือการสนับสนุนการขายดังกล่าว เป็นความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบุคคลภายนอกดังกล่าวเท่านั้น บริษัทไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดอันเป็นผลมาจากการซื้อขายหรือสนับสนุนการขายดังกล่าว หรืออันเป็นผลมาจากการมีอยู่ของผู้โฆษณาที่ไม่ใช่บริษัท 

         12. การจำกัดความรับผิด

            เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต การอ้างสิทธิใด ๆ ต่อ บริษัท โดยท่าน จะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินรวมของจำนวนเงินทั้งหมดที่ท่านจ่ายจริง และ/หรือ ต้องได้รับการชำระจากท่านในการใช้บริการ ที่ทำให้เกิดการอ้างสิทธิข้างต้น บริษัท และ/หรือผู้อนุญาต จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับท่านหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

            ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทและ/หรือผู้อนุญาตได้รับแจ้งล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว

13. การรับผิดชดใช้

ท่านตกลงคุ้มครอง ชดใช้ และปกป้องบริษัท และบริษัทในเครือ และผู้รับจ้างอิสระ ผู้ให้บริการ และที่ปรึกษาของบริษัท และผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว จากการเรียกร้อง ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม หนี้สินความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความตามสมควร) อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับ (ก) การใช้แพลตฟอร์มของท่าน (ข) เนื้อหาของผู้ใช้หรือความคิดใดๆที่ท่านเป็นผู้จัดหา (ค) การละเมิดข้อตกลงนี้ (ง) การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ หรือ (จ) การกระทำใดๆของคุณที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม

14. การแก้ไขปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์ม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือหยุดให้บริการโดยชั่วคราว หรือถาวรซึ่งแพลตฟอร์ม หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์ม โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า ท่านตกลงว่าบริษัทจะไม่มีความรับผิดจากการแก้ไข ปรับเปลี่ยน ระงับ หรือหยุดให้บริการแพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์ม

15. เขตอำนาจศาลและการปฏิบัติตามกฎหมาย

การเข้าดูแพลตฟอร์ม และการใช้แพลตฟอร์ม และข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย โดยไม่มีการนำบทบัญญัติว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายมาบังคับใช้ อนึ่ง การดำเนินคดีหรือพิจารณาคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าดูแพลตฟอร์ม หรือใช้แพลตฟอร์ม หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ จะเกิดขึ้นที่ศาลในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเท่านั้น ท่านและบริษัทตกลงยินยอมตามเขตอำนาจศาลดังกล่าว และตกลงว่าศาลดังกล่าวเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินคดีหรือพิจารณาคดีตามกฎหมาย ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อสัญญาในฉบับภาษาไทยของข้อตกลงนี้ กับฉบับภาษาอื่น ให้บังคับตามข้อกำหนดฉบับภาษาไทย

16. การเลิกสัญญา

โดยไม่คำนึงถึงส่วนอื่นของข้อตกลงนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้อนุญาตสำหรับการใช้แพลตฟอร์มและบัญชีผู้ใช้ของท่าน และขอสงวนสิทธิในการห้ามมิให้ท่านเข้าดูและใช้แพลตฟอร์มในอนาคตโดยไม่แจ้งให้ทราบ และจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

17. การแยกต่างหากจากกันของข้อสัญญา

หากข้อสัญญาใดในข้อตกลงนี้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ข้อสัญญานั้นจะถือว่าแยกออกมาจากข้อตกลงนี้ และไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์และความมีผลใช้บังคับของข้อสัญญาอื่นที่เหลือ

 

18. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ดังนี้

ฝ่ายดูแลลูกค้าได้ที่อินบ๊อกซ์ Facebook Fan Page : Krispy Kreme Thailand (เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้าในประเทศไทยของบริษัท ปฏิบัติงานในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่บริษัทฯกำหนด) 

บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการแพลตฟอร์มนี้กับท่านได้ จนกว่าท่านจะได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทนี้ ดังนั้น หากท่านประสงค์จะใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท โปรดอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียด 

                  ข้าพเจ้าได้อ่านอย่างละเอียด เข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทนี้ทุกประการ